Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Konesi Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja kuvauksen, mihin kerättyjä tietoja käytetään.
Tietosuojaselostetta muutetaan tarvittaessa vastaamaan aina voimassa olevaa menettelytapaa henkilötietojen käsittelystä. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla Konesi Oy:n internetsivuilla.

ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä
Konesi Oy, Pakinkuja 5b, 00680 Helsinki, 2433220-2

2. Rekisteri
Konesi Oy:n asiakasrekisteri

3. Yhteyshenkilö
Aaro Holma, 050 352 5329, aaro.holma@konesi.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
Rekisteri muodostuu Konesi Oy:n asiakastiedoista. Käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Asiakasrekisteriä pidetään yllä, jotta Konesi Oy:llä on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterin tietoja käytetään markkinointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen suhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää Konesi Oy:n asiakkaasta seuraavat tiedot:
Nimi
Puhelinnumero
Osoite
Sähköpostiosoite
Organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

7. Säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan asiakkaan niin pyytäessä.

8. Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet
Henkilörekisterin suojaamiseen on käytetty teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Paperiaineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

10. Alihankkijat
Rekisterinpitäjä käyttää seuraavia alihankkijoita. Alihankkijoilla on pääsy henkilörekisterin tietoihin.
Fisplay Oy IT-tuki
Movenium Oy Järjestelmätoimittaja
Siteground Oy, Internetsivuston toimittaja
Balanco Accounting Oy Taloushallintopalveluiden tuottaja
Rekisterinpitäjä on varmistanut, että alihankkijat noudattavat tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.
Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus.
Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu myyjärekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

12. Yhteydenotot
Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön.
Konesi Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.